(E.Aran) Aquest setmana passada ha aparegut la notícia "De capella a vàter" (El Punt Avui. 10 novembre), on la filla de l'escultor Subirachs va descobrir, amb sorpresa, que s'havia reconvertit la Capella de l'Assumpció de Gavà - on havien col·laborat l'arquitecte Joan Barangé, el pintor Josep Maria Mejan i l'escultor Subirachs - en uns lavabos.

(E. Aran) Aquests dies del pont he pogut fer una escapada al Monestir de les Avellanes  (Balaguer) per fer una visita d'investigació a l'Arxiu Gavín, un immens fons documental d'esglésies de Catalunya, estampes de temàtica religiosa, goigs, postals... que va iniciar de ben jovenet el Sr. Josep Maria Gavín i Barceló.

(E. Aran) Aquest proper cap de setmana, del 22 al 23 d'octubre, tindrà lloc la setena edició del "48H Open House Barcelona", una proposta cultural que atansa el patrimoni  arquitectònic a l'entorn de 47.000 visitants. En la seva presentació apunten:

"La Iglesia católica, como titular de una parte muy importante del patrimonio cultural catalán, debe velar por la protección, la conservación y la difusión de este patrimonio y, con esta finalidad, debe colaborar con las diversas administraciones públicas de Cataluña. Una comisión mixta entre la Administración de la Generalidad y la Iglesia católica debe establecer el marco de colaboración y coordinación entre las dos instituciones y hacer su seguimiento. Reglamentariamente se determinará, en su caso, la colaboración con la Administración local.

"L'Església catòlica, com a titular d'una part molt important del patrimoni cultural català, ha de vetllar per la protecció, la conservació i la difusió d'aquest patrimoni i, amb aquesta finalitat, ha de col·laborar amb les diverses administracions públiques de Catalunya. Una comissió mixta entre l'Administració de la Generalitat i l'Església catòlica ha d'establir el marc de col·laboració i coordinació entre les dues institucions i fer-ne el seguiment.

(E. Aran) Cuando en 2013 nos encargaron al despacho T113 la reforma del templo parroquial de San Juan Bautista de Reus nos encontramos con la necesidad de dotar de trascendencia el muro de hormigón imponente que actuaba a modo de ábside. En ese momento se procedió al diseño de un retablo que incorporara la talla de madera policromada del santo y que resultara un elemento de fondo devocional al acto central del espacio, que es la celebración eucarística.

(E. Aran) Quan l'any 2013 ens van encarregar al despatx T113 la reforma del temple parroquial de Sant Joan Baptista de Reus ens vàrem trobar  amb la necessitat de dotar de transcendència el mur de formigó imponent que actuava a mode d'absis. En aquell moment es va procedir al disseny d'un retaule que incorporés la talla de fusta policromada del sant i que resultés un element de fons devocional a l'acte central de l'espai, que és la celebració eucarística.

(E. Aran) La mayor parte de la estatuaria de santos en las iglesias está pensada para ser colocada "in altum", es decir, de forma que el devoto tenga que levantar la cabeza para contemplarla. Esta disposición tradicional quiere propiciar o sugerir que el santo participa de una realidad superior, elevada o celestial. Como suele suceder, se asocia la verticalidad a la dimensión espiritual del hombre, tal como ocurre en el arte gótico.

(E. Aran) La major part de l'estatuària de sants a les esglésies està pensada per ser col·locada "in altum", és a dir, de forma que el devot hagi d'aixercar el cap per contemplar-la. Aquesta disposició tradicional vol propiciar o suggerir que el sant participa d'una realitat superior, enlairada o celestial. Com sol passar, s'associa la verticalitat a la dimensió espiritual de l'home, tal com passa en l'art gòtic.

(Eloi Aran) El videomapatge (o "mapping") apareix a la vikipèdia com "una tècnica de projecció utilitzada per a projectar imatges i objectes virtuals de dues o tres dimensions sobre qualsevol tipus de superfície, gràcies a un programari especialitzat".