Eduardo Rojo Torrecilla és Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona

 Jesús Lanao

"Corralito" legal europeo

 Jesús Lanao

“Corralito” legal europeu

La corrupción ha pasado al primer plano de la actualidad, con más fuerza que nunca. Mientras los ciudadanos estamos preocupados por el trabajo, por no perder la vivienda, por llegar a fin de mes, hay una dimensión paralela a la nuestra, donde las preocupaciones son otras: enriquecerse impunemente y fuera de la legalidad y mantenerse en el poder político, para, cerrando el círculo, asegurarse más impunidad y más enriquecimiento, a costa de la pobreza cada vez más severa de los que no estamos en esta dimensión.

La corrupció ha passat al primer pla de l’actualitat, amb més força que mai. Mentre els ciutadans estem preocupats per la feina, per no perdre l’habitatge, per arribar a final de mes, hi ha una dimensió paral·lela a la nostra, on les preocupacions són unes altres: enriquir-se impunement i fora de la legalitat i mantenir-se al poder polític, per, tot fent el cercle, assegurar-se més impunitat i més enriquiment, a costa de la pobresa cada cop més severa dels que no estem en aquesta dimensió.

Josep Lligadas és escriptor

Ara que som en temps nadalenc, podem fer una mirada a la família de Jesús, i a com viuen la vida familiar. Habitualment es presenta la família formada per Jesús, Maria i Josep com a model de vida familiar, en el sentit de “vida familiar segons el model tradicional”. I no estarà de més veure fins a quin punt això és així.

Marta Moya és professora

Faig un cafè amb l’Alba Garcia Valdés, una jove escolta de 24 anys del barri de Poblenou (Barcelona). Fa poc que s’ha llicenciat en telecomunicacions i actualment està estudiant un màster en creació i direcció d’empreses innovadores i de base tecnològica. No treballa, tot i que està buscant feina. Gran part del seu compromís passa per l’Agrupament Escolta Rakxa, però per moltes altres iniciatives més, com Acció Escolta de Catalunya i també Poblenou Sense Fils o el Fòrum Aerotelecom.