Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Direcció General d'Afers Religiosos) El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts el reglament de la Llei de centres de culte de Catalunya, que estableix les condicions tècniques i materials necessàries per a l'obertura i funcionament de nous locals. El reglament fixa el règim jurídic per la seva implantació i els criteris de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i molèsties a tercers en el cas d'obertura d'un nou local. L'objectiu és garantir el dret de llibertat de culte, donar suport als ajuntaments i vetllar per unes condicions adequades als locals.

Aquí trobareu el text íntegre del Reglament.

D'acord amb el que fixa la Llei de centres de culte, els ajuntaments hauran de preveure en els seus plans d'ordenació municipal sòls amb la qualificació de sistema d'equipament comunitari on s'admetin els usos de caràcter religiós. El reglament fixa que la memòria dels plans haurà d'incorporar una avaluació de les necessitats de cada municipi i de localització de sòl en el moment de la revisió del document o abans de l'agost de 2019.

Per determinar aquestes necessitats, es tindran en compte els informes municipals i els suggeriments i al·legacions que formulin les esglésies, les confessions i les comunitats religioses en el procés de participació ciutadana. Els ajuntaments hauran de garantir que l'equipament estigui ben comunicat per no dificultar l'exercici del dret de llibertat de culte. La concreció de l'ús dels centres religiosos es farà a través d'un pla especial, que haurà d'incloure un estudi de mobilitat i de necessitat de noves places d'aparcament en cas que el local superi els mil metres quadrats de superfície construïda o l'aforament de 500 persones.

Regulació dels permisos municipals

Per iniciar una nova activitat, les esglésies, les confessions i les comunitats religioses que estiguin inscrites en el registre estatal d'entitats religioses hauran de sol·licitar a l'ajuntament la llicència municipal d'obertura i ús de centres de culte. Aquesta normativa no és aplicable als locals que no tinguin més de 100 metres quadrats útils per al culte i no superin les noranta persones d'aforament. En aquest cas, en comptes de demanar una llicència, només s'haurà de comunicar a l'ajuntament corresponent l'obertura del nou equipament i el compliment de les condicions tècniques establertes en aquest reglament. Tampoc no hauran de demanar una llicència municipal els edificis o locals que acullin actes de forma esporàdica, ja que únicament necessitaran l'autorització corresponent.

A banda de la llicència d'inici d'obertura i ús, caldrà demanar una llicència urbanística en cas que s'hagin de fer obres de construcció o treballs d'ampliació o reforma. L'ajuntament notificarà a les parts la resolució de la sol·licitud en un termini màxim de quatre mesos i informarà la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat (DGAR) de les peticions rebudes i les llicències atorgades per al seu coneixement i posterior actualització del mapa religiós.

Condicions de seguretat i higiene

Per a l'atorgament de la llicència, els locals hauran de complir les condicions de seguretat i salubritat que regula el reglament. Així, pel que fa a seguretat, fixa les mesures mínimes contra incendis (propagació del foc, evacuació, sistemes de protecció...) i determina l'aforament, que serà d'una persona per metre quadrat útil, en el cas que no disposi de seients. També fixa les condicions de salubritat (sistemes de ventilació, serveis sanitaris..) i d'accessibilitat.

Els locals que superin les 200 persones d'aforament hauran de tenir espais de vestíbul exterior amb una superfície suficient per aplegar una proporció d'usuaris del centre. El reglament també estableix les mesures d'aïllament acústic necessàries per evitar les molèsties a l'exterior, ja sigui a nivell estructural o limitant el so dels aparells electrònics. Així, els centres que es trobin a menys de 100 metres de vivendes o centres hospitalaris hauran d'incrementar els nivells mínims d'aïllament acústic. Queden excloses de les condicions de protecció acústica les campanes dels centres de culte, atesos els usos que se'ls han atribuït tradicionalment.

Per comprovar que el local disposa de llicència i compleix les condicions fixades, el reglament regula també el procediment d'inspecció. En cas que el centre no tingui llicència, disposarà de tres mesos per regularitzar la situació. Les inspeccions es faran sense interrompre ni pertorbar cap activitat de culte, prèvia notificació al centre, excepte quan es produeixi un cas de risc o perill imminent pels usuaris del centre o els immobles adjacents.

Adaptació al nou reglament

Per als centres ja existents s'estableix un règim transitori per adaptar-se a les condicions bàsiques de seguretat que estableix el nou reglament. Els que no tinguin llicència municipal d'activitats, hauran de comunicar en un termini màxim de cinc anys el compliment de les condicions bàsiques de seguretat davant l'òrgan competent. Queden exclosos d'aquesta adaptació els espais que ja disposin de la llicència sobre policia de l'espectacle, activitats recreatives i establiments públics -que és el nom de la llicència que es demanava a alguns ajuntaments abans d'aquesta normativa específica- o altres normes vigents en el seu moment.

D'altra banda, queden exclosos del reglament els centres de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres penitenciaris, així com els que estan en espais de titularitat pública o privada destinats a altres activitats principals. Tampoc queden afectats pel reglament els centres inclosos en l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, tal com preveu ja la legislació perquè es regeixen per la Llei del Patrimoni.