'Consell als bisbes per seguir l’exemple de Jesús'