Munilla amagava dins el seu ordinador una llista de "capellans negres"