Fra Rafel Barruè i Broch rebrà demà l'ordenació diaconal